A személyes adatok feldolgozása és az érintett utasításaiAdatvédelem

I. Alapvető rendelkezések

A személyes adatok kezelője a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. Z.z. . sz. módosított törvény (a továbbiakban: "Törvény") 5. § o) pontja szerint a Get Anchored s.r.o. ID 53251482, székhelye: Trieda 1. May 2316/6, Spišská Nová Ves, 05205 Szlovákia (a továbbiakban: "adatkezelő").
Az üzemeltető elérhetőségei:
Cím: Class 1. May 2316/6, Spišská Nová Ves, 05205 Szlovákia

E-mail: privacy@woodliis.sk

Telefon: +421910130197

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó összes információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságának egy vagy több konkrét eleme alapján azonosítható.
Az adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.


II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

Az üzemeltető feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az üzemeltető a megrendelés teljesítése alapján szerzett.
Az üzemeltető kezeli az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.


III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka
az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a törvény 13. § (1) bekezdésének b) pontja szerint,
az üzemeltető jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatásában (különösen kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldésében) a törvény 13. § (1) bekezdés f) pontja szerint,
Az Ön hozzájárulása a közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldéséhez) a törvény 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, abban az esetben, ha nem rendeltek árukat vagy szolgáltatásokat.
A személyes adatok feldolgozásának célja:
megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül a szerződés megkötése vagy teljesítése az üzemeltető által nem lehetséges,
kereskedelmi üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
Az üzemeltető részéről automatikus egyedi döntéshozatal történik a törvény 28. §-ának megfelelően. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.


IV. A személyes adatok megőrzésének időtartama

Az adatkezelő személyes adatokat tárol
az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 3 évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.
A személyes adatok megőrzési idejének lejárta után az üzemeltető törli a személyes adatokat.


V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei személyek
Részvétel áruk / szolgáltatások szállításában / kifizetések teljesítésében a szerződés alapján,
e-shop üzemeltetési szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása az e-shop működésével kapcsolatban,
marketing szolgáltatások nyújtása,
az adóügyi dokumentumok elszámolása céljából a szerződésnek és az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően, a következő mértékben:
- családi és utónév, megszólítás,
-Postacím
- számlázási cím,
- e-mail cím,
- telefonos kapcsolattartás,
- banki adatok adatai,
- az Adminisztrátor teljesítményének tárgyára vonatkozó adatok.
Az üzemeltető nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek.


VI. Az Ön jogai

A törvényben meghatározott feltételek mellett
a személyes adataihoz való hozzáférés joga a törvény 21. §-a szerint,
a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a törvény 22. §-a szerint, vagy a feldolgozás korlátozása a törvény 24. §-a szerint,
a személyes adatok törlésének joga a törvény 23. §-a szerint,
a feldolgozás elleni tiltakozás joga a törvény 27. §-a szerint,
a törvény 26. §-a szerinti adathordozhatósághoz való jog,
joga van visszavonni a feldolgozáshoz adott hozzájárulást írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető ezen Általános Szerződési Feltételek III. cikkében említett címére vagy e-mail címére.
Önnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.


VII. A személyes adatok védelmének feltételei

Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adattárak (bejelentkezés, jelszó, víruskereső program és tűzfal) és a papír formátumú személyes adattárak (zárt szoba) biztonsága érdekében.
Az üzemeltető kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.


VIII. Záró rendelkezések

Az online megrendelőlapról történő megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és teljes mértékben elfogadja azokat.
Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha bejelöli a hozzájárulást az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás bejelölésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és teljes mértékben elfogadja azokat.
Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Az Adatvédelmi Szabályzat új verzióját közzéteszi a weboldalán, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen Általános Szerződési Feltételek új verzióját az Ön által az Üzemeltetőnek megadott e-mail címére.


Ezek a feltételek 2022. január 1-jén lépnek hatályba.